Skład celny

Skład celny

Wciąż jeszcze niewielu przedsiębiorców zajmujących się importem i eksportem towarów poza Unię Europejską wie, jak dużą ulgą finansową jest korzystanie ze składu celnego. Korzystanie z takiego sposobu przechowywania towarów pozwala odroczyć, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wyeliminować obowiązek uiszczania opłat celno-podatkowych.

Na jakiej zasadzie działa skład celny?

Korzyści, jakie przynosi przedsiębiorcy korzystanie ze składu celnego, można rozpatrywać w wielu zakresach, a mianowicie w zależności od miejsca gdzie nastąpi faktyczne wykorzystane towaru w procesach gospodarczych.


Jeśli importowane towary wprowadzamy na rynek unijny, skład celny pozwala na odroczenie opłat celno- podatkowych do momentu, gdy zdecydujemy się na sprzedaż towaru. Warto dodać, że towar można wyprowadzać ze składu partiami, w sposób najdogodniejszy dla importera, dzięki czemu należności rozkładają się na raty.


Jeśli importujemy towary z krajów spoza Unii Europejskiej, a ich miejscem przeznaczenia jest kraj trzeci, możemy całkowicie uniknąć opłat, korzystając z procedury reeksportu. Warto pamiętać: przez cały czas, kiedy towar znajduje się w składzie celnym, nie trzeba opłacać za niego akcyzy, cła, podatku VAT.


Co można zrobić z towarem w składzie celnym?

Chociaż pozostają pod dozorem celnym, towary znajdujące się w składzie celnym nie muszą pozostawać nienaruszone aż do momentu wprowadzenia na rynek czy powrotnego wywozu. Wręcz przeciwnie, wykonamy na nich szereg akcji przygotowawczych, i żadna z nich nie będzie wymagała uiszczania opłat celno-podatkowych.

Mowa tu między innymi o:

Skład celny, a magazyn czasowego składowania

Choć często wyrażenia te używane są zamiennie, istnieje między tymi nimi istotna różnica. Magazyn czasowego składowania pozwala na składowanie czasowe na okres 90 dni i towar nie może być poddawany żadnym zabiegom, w składzie celnym czas jest nieograniczony przepisami. Obiekt, który oferujemy w Warszawie, to skład celny typu I.


Podsumowując: skład celny jest szansą dla przedsiębiorcy na optymalizację kosztów, uniknięcie płacenia należności za jeden towar kilkakrotnie. Pozwala zachować płynność finansową i rozkładać zobowiązania z tytułu ceł i podatków na raty.


Cargo Consultants Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna
Skład celny publiczny typu I • ul. Spedycyjna 22 • 03-191 Warszawa
tel: +48 22 519 70 81 • +48 22 519 70 82 • email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants


Tirspeed