Odprawy celne

W czym możemy pomóc?

Zajmujemy się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz firm dokonujących obrotu towarów w skali międzynarodowej. Oferujemy odprawy celne w imporcie oraz eksporcie a także fachowe doradztwo, które umożliwi naszym klientom sprawne przeprowadzenie wszelkich związanych z nimi procesów.

Wymagana dokumentacja

Aby procedura odprawy celnej przebiegła w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest złożenie stosownych dokumentów. Należy do nich:

Pozostałe dokumenty zależą od tego, czy odprawa dokonywana jest w imporcie, czy też eksporcie. Zawsze musi się wśród nich znaleźć:


W przypadku importu ważne jest także posiadanie dowodów pochodzenia, które pozwalają skorzystać z preferencji taryfowych.


Czas odprawy celnej

Czas odprawy celnej jest w dużej mierze uzależniony od tego, czy powyższe dokumenty zostaną przekazane w ustalonym wcześniej terminie oraz czy będą poprawnie wypełnione. Znaczenie może mieć również rodzaj towaru. Ponadto wystąpić może szereg niespodziewanych czynników, jak np. awaria systemu informatycznego, czy rewizja celna towaru.


Procedura uproszczona rozliczana w deklaracji podatkowej

Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów, mają możliwość rozliczania podatku należnego w deklaracji podatkowej.

Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w art. 33a ustawy o VAT i dotyczą uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz 182 Unijnego Kodeksu Celnego.

Stosując jedną z form uproszczenia podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Aby móc skorzystać z takiej możliwości podatnicy muszą spełnić warunki szczegółowo wymienione w art. 33a ust. 2-6 ustawy.

W art. 166 i 182 Unijnego Kodeksu Celnego przewidziane są następujące formy uproszczeń:


Zasady


Jeżeli podatnik stosuje jedną z form uproszczeń, wówczas może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Unika w ten sposób konieczności uprzedniej zapłaty podatku i "zamrożenia" środków finansowych firmy.


Podatnik, który zdecyduje się na rozliczanie importu towarów w deklaracji podatkowej jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:Prawo do rozliczania podatku od importu towarów w deklaracji przysługuje pod warunkiem przedstawienia naczelnikowi urzędu celno- skarbowego, właściwego dla siedziby firmy wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:Warunku przedstawienia dokumentów nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.


Jednocześnie należy dodać, iż wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za spełniony, również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o tej samej treści. Oświadczenie powinno zostać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".


Zgodnie z art. 33a ust. 6 podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.


Jeśli w wyznaczonym wyżej terminie podatnik nie przedstawi tych dokumentów, traci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy. W takim przypadku, obowiązkiem podatnika jest zapłata organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.


Jeżeli podatnik nie będzie przestrzegał ustawowego terminu na przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej, może on być - w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego - pozbawiony prawa do rozliczania VAT od importu w deklaracji podatkowej na okres 36 miesięcy, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym ta decyzja zostanie podatnikowi doręczona. Decyzja ta nie będzie jednak wydana, jeśli nieprzestrzeganie ww. terminu będzie miało charakter sporadyczny, tj. nieistotny, w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych rozliczanych w deklaracji VAT i będzie spowodowane okolicznościami niewynikającymi z zaniedbania lub świadomego działania podatnika.

Cargo Consultants Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna
Skład celny publiczny typu I • ul. Spedycyjna 22 • 03-191 Warszawa
tel: +48 22 519 70 81 • +48 22 519 70 82 • email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants


Tirspeed