Odprawy celne


Zajmujemy się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz firm dokonujących obrotu towarów w skali międzynarodowej.

Oferujemy odprawy celne w imporcie oraz eksporcie a także fachowe doradztwo, które umożliwi naszym klientom sprawne przeprowadzenie wszelkich związanych z nimi procesów.


Wymagana dokumentacja

Aby procedura odprawy celnej przebiegła w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest złożenie stosownych dokumentów. Należy do nich:

 • - upoważnienie celne – druk takiego upoważnienia powinien zostać podpisany przez osoby będące założycielami firmy lub osoby przez nie upoważnione. Wraz z nim należy przedstawić informacje takie jak: kopie numerów NIP i REGON, kopia wpisu firmy w KRS, numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych ). Należy także zarejestrować firmę na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo–Celnych – PUESC.

Pozostałe dokumenty zależą od tego, czy odprawa dokonywana jest w imporcie, czy też eksporcie. Zawsze musi się wśród nich znaleźć:

 • - faktura handlowa z warunkami dostawy (w razie potrzeby także jej tłumaczenie)
 • - specyfikacja/packing list
 • - niezbędne zaświadczenia, umowy i atesty związane z przewozem różnych typów towarów.

W przypadku importu ważne jest także posiadanie oryginału świadectwa pochodzenia towaru oraz pozwolenie importowe.


Czas odprawy celnej

Czas odprawy celnej jest w dużej mierze uzależniony od tego, czy powyższe dokumenty zostaną przekazane w ustalonym wcześniej terminie oraz czy będą poprawnie wypełnione. Znaczenie ma tutaj również typ i ilość przewożonego asortymentu a także sposób współpracy z urzędem, który w dowolnej chwili może dokonać kontroli ładunku. Ponadto wystąpić może szereg niespodziewanych czynników, jak np. awaria systemu informatycznego, uszkodzenia plomby bądź opakowań lub kontenera, w którym przewożony jest towar. Należy także liczyć się z tym, że urząd w jednym dniu otrzyma dużą liczbę zgłoszeń, co również wpłynie na spowolnienie ich realizacji.


Procedura uproszczona rozliczana w deklaracji podatkowej


Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów, mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową.

Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w art. 33a ustawy i dotyczą uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz 182 Unijnego Kodeksu Celnego, w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Uproszczone procedury, o których mowa w art. 33a ustawy to: uproszczone zgłoszenie celne i wpis do rejestru.

Stosując jedną z form uproszczenia podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Aby móc skorzystać z takiej możliwości podatnicy muszą spełnić warunki szczegółowo wymienione w art. 33a ust. 2-6 ustawy.

W art. 166 i 182 Unijnego Kodeksu Celnego przewidziane są następujące formy uproszczeń:


 • - wpis do rejestru zgłaszającego - zgłoszenie celne dokonywane jest w formie wpisu do rejestru zgłaszającego,
 • - zgłoszenie celne uproszczone - forma uproszczenia, która pozwala na objęcie towarów procedurą celną, po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego, realizowana z jednoczesnym przedstawieniem towaru w urzędzie celnym; regularne jej stosowanie wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego.

 • Uwaga


  Jeżeli podatnik stosuje jedną z form uproszczeń, wówczas może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Unika w ten sposób konieczności uprzedniej zapłaty podatku i "zamrożenia" środków finansowych firmy.


  Podatnik, który zdecyduje się na rozliczanie importu towarów w deklaracji podatkowej jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:


  • 1) zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
  • 2) rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

  Prawo do rozliczania podatku od importu towarów w deklaracji przysługuje pod warunkiem przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:


  • a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  • b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego.

  Warunku przedstawienia dokumentów nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.


  Jednocześnie należy dodać, iż wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za spełniony, również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o tej samej treści. Oświadczenie powinno zostać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".


  Zgodnie z art. 33a ust. 6 podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.


  Jeśli w wyznaczonym wyżej terminie podatnik nie przedstawi tych dokumentów, traci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy. W takim przypadku, obowiązkiem podatnika jest zapłata organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.


  Jeżeli podatnik nie będzie przestrzegał ustawowego terminu na przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej, może on być - w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego - pozbawiony prawa do rozliczania VAT od importu w deklaracji podatkowej na okres 36 miesięcy, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym ta decyzja zostanie podatnikowi doręczona. Decyzja ta nie będzie jednak wydana, jeśli nieprzestrzeganie ww. terminu będzie miało charakter sporadyczny, tj. nieistotny, w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych rozliczanych w deklaracji VAT i będzie spowodowane okolicznościami niewynikającymi z zaniedbania lub świadomego działania podatnika.

Cargo Consultants | ul. Spedycyjna 22 | 03-191 Warszawa | tel: 225197081 i 225197082 | email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants
Młyn Klekotki Tirspeed